Horecavergunningen

Als je wilt starten in de horeca moet je zorg dragen voor aanvraag van een aantal vergunningen en heb je te maken met wetten en regels. Of het nu gaat om een horecavergunning, drank- en horecavergunning, terrasvergunning of omgevingsvergunning wij kunnen u hierbij helpen. In dit artikel staan de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van regelgeving in de horeca. Verder geven wij je tips hoe er slim  mee om te gaan.

Horeca drankvergunning

Als je in je zaak alcoholhoudende dranken wilt gaan schenken moet je in bezit zijn van een drank- en horecavergunning. In de horeca wordt deze vergunning ook wel horecavergunning genoemd. Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet je aan verschillende verplichtingen voldoen waaronder:

Je moet een nieuwe vergunning aanvragen als de inrichting bouwtechnisch wijzigt of een op de vergunning vermelde leidinggevende (eigenaar) wijzigt. En om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring van Sociale Hygiëne nodig. Iedereen die aandeel heeft in het bedrijf dient dit te bezitten. Het is tevens ook mogelijk om uw leidinggevende/manager op de vergunning bij te schrijven. Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Wat zijn de eisen voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning?

  • Je moet jezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Op de aanvraag moet elke lokaliteit (ruimte) vermeld staan, inclusief het buitenterras.
  • Het is verboden om in dezelfde ruimte detailhandel uit te oefenen,  condooms en damesverband zijn uitgezonderd.
  • De leidinggevenden voldoen aan de zedelijkheidseisen o.b.v. het Besluit eisen zedelijk gedrag.
  • Alle leidinggevenden dienen kennis en inzicht te hebben over sociale hygiëne.

De kosten verschillen per gemeente en lopen ook soms ver uiteen van een paar honderd euro tot meer dan duizend euro.

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze eisen alleen als
u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft.


In de wetstekst wordt het woord "inrichting" voor uw bedrijf gebruikt. Voor publiek toegankelijke ruimtes wordt het
woord lokaliteiten gebruikt. Toiletten e.d. vallen hier niet onder.


Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd als zij:

• hetzij verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2,20m van de vloer
af gemeten en een breedte van tenminste twee/derde van de scheidingswand met een minimum van 2,40m
• hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1,25m van de vloer af gemeten.
Onverminderd het Bouwbesluit, voldoet een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend aan de volgende
bepalingen:

Inrichtingseisen horeca


1. Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft tenminste één horecalokaliteit met een
vloeroppervlakte van tenminste 35m2 .
2. Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Nieuw te bouwen
horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben 2,60m.
3. Een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende
mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2
vloeroppervlakte (omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte
van 2,40m).
4. In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is, opdat op veilige wijze kan worden beschikt
over energie, een voorziening voor elektriciteit aanwezig.
5. In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is, opdat kan worden beschikt over voor de
menselijke consumptie en hygiëne geschikt water, een voorziening van drinkwater aanwezig.
6. In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is een voorziening voor het voeren van
telefoongesprekken aanwezig.
7. In de onmiddellijke nabijheid van een horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van elkaar gescheiden
toiletgelegenheden aanwezig.
8. Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:
a. een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte;
b. een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk water te kunnen
wassen.
9. De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Mechanische ventilatie horeca

Een horecalokaliteit dient te zijn voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte. 

Doel van de voorschrift : “Omdat in een horecalokaliteit sterk verontreinigde lucht snel moet kunnen worden afgevoerd is in het Besluit van 28 oktober 1998 tot wijziging van het Bouwbesluit (fase 2) voorgeschreven dat een dergelijke verblijfsruimte een afdoende ventilatiecapaciteit moet hebben (artikel 7.1.9). De in het oorspronkelijke Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet opgenomen ventilatie-eis is komen te vervallen.”

'rechtstreeks met buitenlucht in verbinding staande mechanische ventilatie-inrichting betekent niks anders dan dat de afvoer van binnenlucht in rechtstreekse verbinding staat met de buitenlucht.

Ventilatie volgens bouwbesluit 2012

Nieuwbouw:
• Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit
van de binnenlucht wordt voorkomen. (artikel 3.28 lid 1)

• Eisen aan luchtverversing VG/VR/TR/BR, thermisch comfort, regelbaarheid, luchtverversing OR, plaats vd opening, luchtkwaliteit
Bestaande bouw
• Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de
binnenlucht wordt voorkomen. (artikel 3.36 lid 1)
• Eisen aan luchtverversing VG/VR/TR/BR, luchtverversing OR, luchtkwaliteit

Keukenventilatie

Voor de keukenventilatie geldt een minimum afzuigcapaciteit van 75m3/h. In werkelijkheid is dat uiteraard veel te weinig. Per 1 m2 afzuigkapoppervlakte adviseren wij 1000m3/h aan te houden. De afzuigkap is vrijgesteld van ERP eisen. Wanneer de vervuilde lucht via de afzuigkap wordt afgevoerd is het niet verplicht deze over een warmtewisselaar af te voeren. De kosten van de filters wegen niet op tegen de opbrengst. Ook als er een toevoerventilator aanwezig is. Op dit moment beschikken wij over een energiezuinig-terugwin-installatie speciaal ontwikkeld voor de horeca branche.

Energy Recovery System Horeca NL LR
PDF – 6,3 MB 398 downloads

Besparing gemiddelde restaurant €10.000,- per jaar

Wat kunnen wij voor u betekenen

Helpen u met de aanvraag van uw vergunningen

Verzorgen het tekenwerk, ook de ventilatie-inrichting

Adviseren u op het gebied van geluid, geur ventilatie en vetlozing

Nemen het werk voor u op en geven en adviseren u zo ver we kunnen

U ontvang van ons advies op maat en een scherpe offerte voor het leveren van de producten en diensten

Geven u garantie en support 

Onderhouden uw installatie 

 

Vraag vrijblijvend advies en support aan. T: 0418-561153, E-mail: elmiri@medtrading.nl